Måling av luftkvalitet og trafikk med sensorer


I URBANITY-prosjektet skal vi undersøke hvordan bærekraftige endringer som nye gangveier og andre forandringer på gateplan påvirker miljøet og menneskene som bor i disse nabolagene.

Denne innhentingen av data vil foregå ved montering av luftmålere eller trafikksensorer på enten bolig eller sykkel. Dataene vil bidra til prosjektets forskning på lokal luftkvalitet og bærekraftig mobilitet. Aktiviteter skal gjennomføres i Bergen, Kristiansand og Oslo.


Dette skal vi gjøre i Oslo

Som et ledd i bilfritt byliv arbeidet i Oslo skal deler av Grønlands gater stenges for biltrafikk i en periode i løpet av sommeren 2022. Samtidig gjennomføres det ulike trivselstiltak slik at det blir hyggeligere for både unge og eldre å oppholde seg i byrommet. I URBANITY-prosjektet skal vi se nærmere på hva disse tiltakene har å si for luftkvaliteten og trafikksituasjonen både i Grønlands gater og områdene rundt.


Dette skal vi gjøre i Kristiansand

I forslaget til ny bompengeordning er det foreslått bomstasjoner på Lundsbroa og Oddernes broa, det forventes at disse vil påvirke trafikkmengden. Tidspunktet for når disse stasjonene vil bli innført er foreløpig usikkert.  Lund er et område i endring med utbygging av flere boliger, samt et område med både næringsområder og boliger I URBANITY-prosjektet skal vi se nærmere på hva dette har å si for luftkvaliteten og hvordan dette henger sammen med innbyggernes transportvaner i områder som Lund og Kvadraturen.  


Dette skal vi gjøre i Bergen

Området Vågsbunnen i Bergen sentrum skal etter planen få en gateopprustning, som skal blant annet skape åpne og inkluderende byrom, forbedre forholdene for fotgjengere og legge til rette for aktiviteter og opphold, med spesielt fokus på barn og unge. Prosjektet skal  også se på tiltak for et parkeringsfritt område, som samtidig ivaretar hverdagslogistikk og tilrettelegger for bærekraftig varelevering. I URBANITY-prosjektet skal vi se nærmere på hva dette har å si for luftkvaliteten og trafikksituasjonen i gatene Kong Oscars gate og Lille Øvregaten, og i områdene rundt.