Deelnamevoorwaarden Telraam

1. Toepassingsgebied

 1. Telraam wordt uitgebaat door Rear Window BV, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 71, Leuven 3010, België en met ondernemingsnummer 0762.549.266 (hierna “Telraam”, “wij” of “ons”).
 2. Deze deelnamevoorwaarden (“Deelnamevoorwaarden”) zijn uitsluitend van toepassing op deelnemers die zich als natuurlijke personen en buiten het kader van hun professionele activiteiten inschrijven voor Telraam. Gelieve ons te contacteren via info@telraam.net indien u als zakelijke partner (consultant, overheid, universiteit, vzw,...) gebruik wenst te maken van Telraam.
 3. Voor bepaalde projecten zijn er mogelijk nog bijkomende specifieke voorwaarden van toepassing, bv. voorwaarden die opgelegd worden door de betrokken Telraamnetwerkbeheerders (bv. universiteiten en deelnemende gemeentes) (“Specifieke Voorwaarden”). Afwijkingen van huidige Deelnamevoorwaarden zijn uitsluitend toegestaan mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Telraam

2. Uw Deelname

 1. Door u in te schrijven: (i) verklaart u dat u volledig uit vrije wil als natuurlijke persoon en niet in het kader van uw professionele activiteiten deelneemt aan Telraam en (ii) stemt u in met deze Deelnamevoorwaarden.
 2. Na inschrijving zal u een verkeersteller (het “Telraam-toestel”) ontvangen of uitgenodigd worden om een Telraam-toestel op te halen. U verbindt zich ertoe het Telraam-toestel te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Telraam. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, blijven Telraam of de betrokken Telraamnetbeheerder de eigenaar van de Telraam-toestellen. U dient het Telraam-toestel te allen tijde als een voorzichtig en redelijk persoon te behandelen. .
 3. U geeft hierbij de toestemming aan Telraam om de anonieme verkeerstellingen die uitgevoerd worden via uw Telraam-toestel te verwerken, op te slaan in een databank, te analyseren en via eender welke weg beschikbaar te stellen aan derden en/of anderszins mee te delen of exploiteren. U aanvaardt dat alle intellectuele rechten m.b.t. de verzamelde verkeerstellingen en elke databank waarin deze opgenomen worden door Telraam eigendom zullen zijn van Telraam. Voor zoveel als nodig, geldt uw toestemming als onvoorwaardelijke, onherroepelijke en kosteloze overdracht van enig ander recht of aanspraak die u daarop zou kunnen doen gelden ingevolge uw deelname. .
 4. U kan bovenvermelde toestemming intrekken door ons te contacteren via info@telraam.net. Zulke intrekking heeft echter enkel betrekking op eventuele verkeerstellingen die plaatsvinden na de intrekking. Telraam behoudt te allen tijde het recht om de eerder verzamelde verkeerstellingen te behouden en te verwerken in overeenstemming met deze Deelnamevoorwaarden.
 5. Als deelnemer beschikt u gedurende uw deelname over een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar persoonlijk toegangsrecht op de telgegevens die geproduceerd werden door uw Telraam-toestel en kan u deze raadplegen en downloaden via het gepersonaliseerde dashboard.

3. Duurtijd

 1. Uw deelname geldt voor de volgende duurtijd: (i) de duur zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden of, (ii) indien de duur niet wordt bepaald in de Specifieke Voorwaarden, voor onbepaalde duur.
 2. Zowel Telraam als uzelf kunnen uw deelname (en, ingeval van Telraam, haar diensten, website en platform) te allen tijde stopzetten mits schriftelijke kennisgeving, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 3. Bij beëindiging dient u het Telraam-toestel terug te brengen en/of terug te zenden in overeenstemming met de instructies van Telraam.

4. Persoonsgegevens

 1. De verkeerstellingen bevatten geen persoonsgegevens. Als deelnemer zal u bepaalde persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres en e-mailadres) verschaffen aan Telraam. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacy policy (te consulteren via: https://telraam.net/nl/privacy-policy).
 2. Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om uw rechten uit te oefenen kan u ons contacteren via privacy@telraam.net.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij zijn de eigenaar of licentienemer van onze website en van al het (beeld)materiaal, teksten, productnamen, merken (en alle hiermee verbonden intellectuele eigendomsrechten) die gepubliceerd worden op onze website (het “Materiaal”).
 2. U mag het Materiaal noch geheel, noch gedeeltelijk voor commerciële of andere doeleinden kopiëren of anderszins gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons en/of onze licentiegevers te hebben verkregen.

6. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover als wettelijk toegestaan, kan Telraam niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies of schade, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met uw deelname aan Telraam.
 2. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de installatie en/of het gebruik van het Telraam-toestel die/dat niet volgens de instructies van Telraam geschiedt.
 3. Evenmin kan Telraam aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van winst, verwachte besparingen of kansen of goodwill.
 4. In alle gevallen en in het bijzonder indien bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, zijn we alleen aansprakelijk voor de direct aantoonbaar geleden en zal de aansprakelijkheid van Telraam voor deze directe schade in totaal nooit meer bedragen dan honderdvijftig euro (€ 150).
 5. Het Telraam V1-toestel wordt niet door Telraam vervaardigd en Telraam kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die veroorzaakt wordt door het Telraam-toestel. In ieder geval gelden (voor zover als wettelijk toegestaan) enkel de (garantie)voorwaarden van de betrokken producent (zoals bv. de voorwaarden van Gotron BV, https://www.gotron.be/verkoopsvoorwaarden).
 6. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze website nauwkeurig, volledig of up-to-date is. Onze website kan links bevatten naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als enige goedkeuring door ons van zulke websites.

7. Wijzigingen

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Deelnamevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u op gepaste wijze inlichten over zulke wijzigingen.
 2. Indien u niet instemt met de gewijzigde Deelnamevoorwaarden, verzoeken we u om uw deelname aan Telraam stop te zetten door ons te contacteren via info@telraam.net.
 3. Wij garanderen niet dat onze website en/of onze andere diensten altijd beschikbaar zullen zijn of ononderbroken zullen zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze website of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken.

8. Overige

 1. Indien enige bepaling van de Deelnamevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, zullen de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht blijven. De ongeldige of nietige bepaling zal in dat geval worden herleid tot een bepaling met een gelijk of gelijkaardig economisch gevolg voor het maximale zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Deelnamevoorwaarden. In geval van geschillen zijn de Belgische rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd.