Privacybeleid

1. Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website www.telraam.net (de “Website”).

Rear Window BV, met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 71, Leuven 3010, België en met ondernemingsnummer 0762.549.266, hierna “Telraam”, “wij” of “ons” treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Telraam in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Lees deze Privacy Policy zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Voor vragen of opmerkingen inzake deze privacy policy kan u ons steeds contacteren via volgend emailadres: privacy@telraam.net

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Telraam verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
Doeleinde Betrokken personen Type persoonsgegevens Verwerkingsgrond Bewaartermijn
Beheer van deelname (inschrijving als deelnemer, inloggen op website, beantwoorden van vragen, aanbieden van ondersteuning, etc.) Deelnemers Voor- en achternaam
Adres
E-mailadres
Geëncrypteerd paswoord
Uitvoering deelname-overeenkomst Tot 5 jaar na beëindiging deelname (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen).
Deze termijn kan verlengd worden in geval van schorsing of stuiting van de verjaringstermijn.
Versturen van nieuwsbrieven Personen die zich ingeschreven hebben voor nieuwsbrief of aangemeld zijn bij een netwerk Voor- en achternaam
E-mailadres
Uw toestemming of Uitvoering deelname-overeenkomst Totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het uitsturen van de laatste nieuwsbrief
Organiseren van evenementen Personen die zich inschrijven voor evenementen Voor- en achternaam
E-mailadres
Uw toestemming Tot 10 jaar na beëindiging deelname (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen).
Deze termijn kan verlengd worden in geval van schorsing of stuiting van de verjaringstermijn.
controle van de goede werking van het Telraam toestel door de gebruiker of netwerkbeheerder Passanten Statisch lage-resolutie achtergrondbeeld gerechtvaardigd belang 7 dagen
Gelieve onze cookie policy te raadplegen voor meer informatie betreffende de wijze waarop de Website gebruik maakt van cookies.
Telraam mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond. Hieronder lichten we de toepasselijke rechtsgronden bondig toe.
  • De verwerkingen in het kader van uw deelname aan Telraam en in het kader van door Telraam georganiseerde events zijn gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Telraam heeft deze persoonsgegevens immers nodig om uw deelname aan Telraam en/of het event correct te beheren.
  • Voor het uitsturen van onze nieuwsbrief vragen wij uw toestemming. De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres: privacy@telraam.net. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.


3. Met welke partijen worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende partijen:
Partij Verwerkings-activiteiten Bijkomende informatie
Combell Hostingdiensten Opslag in België
HelpSpace Aanbieden van support-diensten Opslag op servers van Amazon Web Services in Duitsland
Telraamnetwerkbeheerders (bv. universiteiten en deelnemende gemeentes) Teldata en contact gegevens
Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.
Telraam zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat alle externe partijen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om deze bijkomende voorwaarden aandachtig te lezen.

Telraam kan uw persoonsgegevens ook aan derde partijen (waaronder de gerechtelijke autoriteiten) meedelen indien dit wettelijk vereist is of indien Telraam te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Telraam, haar medewerkers en/of klanten te vrijwaren. De toepasselijke rechtsgrond zal ofwel het gerechtvaardigd belang van Telraam zijn ofwel, indien van toepassing, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot, kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan derde partijen in het kader van een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.). Telraam beroept zich hiervoor op haar gerechtvaardigd belang.

4. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Telraam uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Zoals hierboven meegedeeld verwerken bepaalde derde partijen waarop Telraam beroep doet uw persoonsgegevens in landen buiten de EER.

U kan ons steeds contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen die Telraam geïmplementeerd heeft.

5. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Telraam heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Telraam dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:
  • op een bevestiging of Telraam uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Telraam verwerkt;
  • op verbetering door Telraam, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
  • om uw persoonsgegevens te laten wissen door Telraam;
  • om uw persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen;
  • om van Telraam de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
  • om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat; of
  • om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@telraam.net.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

6. Wijzigingen aan de Privacy Policy

Telraam kan deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Privacy Policy. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd en zullen, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd.

7. Aansprakelijkheid

Indien Telraam uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker) heeft bezorgd, is Telraam niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.