Verkeersmodel met Telraam-data

Verkeersmodel • Geschreven door Wouter Florizoone op 15 April 2022

Het Europees MOMENTUM-project legt de basis voor een hapbaar dynamisch verkeersmodel voor elk lokaal bestuur.

Op vrijdag 11 maart '22 organiseerden onze collega’s van Transport & Mobility Leuven (TML) samen met Telraam (Rear Window) en de stad Leuven een interactieve workshop rond de resultaten van het Europese MOMENTUM-project dat net is afgelopen.

Doel was om de “learned lessons”, de ontwikkelde tools en het verkeersmodel uit het MOMENTUM-project op een interactieve manier te delen met enkele mobiliteitsexperten van steden, gemeenten en intercommunales.

Als we even terug gaan in de tijd, dan lag de bestaansreden van het MOMENTUM-project in het ontwikkelen van nieuwe technieken voor data-analyse, verkeersmodellen en beleidsondersteunende instrumenten die in staat zijn om de impact van verschillende transportmodi op stedelijke mobiliteit in te schatten. Tools die steden dus helpen bij het uitwerken van beleidsmaatregelen om ten volle het potentieel te benutten van mobiliteitsoplossingen zoals deelfietsen of deelauto’s.
De ontwikkelde tools werden getest door een aantal case studies in vier Europese steden die van elkaar verschillen qua grootte, morfologie, omgevings-, socio-economische en culturele factoren en op vlak van beleid. Het gaat om Madrid, Leuven, Regensburg (Duitsland) en Thessaloniki.
In de workshop ging onze collega Kris Vanherle van start met een toelichting over Telraam, de kracht van open data en de toepassingsmogelijkheden wanneer er een fijnmazig netwerk van meetpunten actief is. Zo werd stilgestaan bij de opschaling naar intensiteit-kaarten en het potentieel voor het genereren van selected-link analyses. De next step als het ware wanneer er een fijnmazig telnetwerk met Telramen gedurende een lange tijd actief is, en van toepassing dus voor het pilootnetwerk in Kessel-Lo.

Daarnaast gaf Kris ook een eerste preview van de nieuwe Telraam-sensor die momenteel in testfase zit. Deze sensor zal eenvoudiger te installeren zijn, meer vervoersmiddelen kunnen tellen en ook nachttellingen mogelijk maken. We verwachten de sensor tijdens de 2de helft van 2022.

Vervolgens gaf Rodric Frederix (TML) tekst en uitleg over de toolkit en zoomde vooral in op het verkeersmodel voor Leuven, dat ontwikkeld werd aan de hand van een brede set aan databronnen: verkeersindicatoren van het Vlaams verkeerscentrum, Telraam-data, OpenStreetMap, de General Transit Feed Specification (GTFS) of OV-dienstregeling met geografische informatie (zie voorbeeld MIVB-STIB), info uit de gemeente -en stadsmonitor van de Vlaamse overheid en de strategische verkeersmodellen versie 4.2.1.
De combinatie van deze databronnen werden in functie van het verkeersmodel “gefuseerd” en het resultaat daarvan is een fijnmazig netwerk met info over verkeersstromen voor alle wegen voor de 5 belangrijkste modi (voetganger, fiets, auto, vrachtverkeer en OV) waarbij de achterliggende relaties eenvoudig en laagdrempelig gevisualiseerd kunnen worden. Leesbaar dus voor een mobiliteitsambtenaar, maar ook voor andere diensten en beleidsmakers. Het verkeersmodel laat oa. resultaten zien qua herkomst-bestemming, reistijden en modekeuze.

Tot slot gaf Eli Nomes (Stad Leuven) duiding bij de manier waarop Leuven met dit verkeersmodel aan de slag is gegaan. Daarbij werd vertrokken van drie usecases, gerelateerd aan lopende stedelijke projecten :

  • Een basis verkeersmodel met hoge mate van detail op het lokale niveau, inzetbaar voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-Lo;
  • Tools voor het inschatten van de impact van de introductie van Mobipunten (met deelfietsen en deelauto’s) op autobezit, inname van publieke ruimte en autogebruik. 
  • En als derde use case de impact van de plannen voor Regionet op modal shift en lokale leefbaarheid.

De kernvraag die daarbij gesteld werd is : “kunnen de modellen en tools ontwikkeld in het project direct een verschil maken bij het uitbouwen en toepassen van het mobiliteitsbeleid in Leuven?”.
Het antwoord was volmondig “ja” en dat werd gedemonstreerd aan de hand van diverse cases op detailniveau.
Na afloop van de toelichtingen ontspon er zich een boeiende reflectie en uitwisseling over de getoonde resultaten. De deelnemers waren het er over eens dat het ontwikkelde verkeersmodel een snelle, transparantere, duurzamere en laagdrempelige opvolging mogelijk maakt van het mobiliteitsbeleid. 
Een must dus voor elke mobiliteitsambtenaar.

NOOT :

  • Wil je meer weten over MOMENTUM en het ontwikkelde verkeersmodel ? Contacteer dan onze TML-collega Rodric Frederix.
  • Wil je graag meer weten over de nieuwe Telraam-sensor? Volg dan onze digitale “sneak peek” op vrijdag 10 juni ‘22. Alle info is hier terug te vinden.