Telnetwerk van Telraam in Laken - Réseau de Telraam à Laeken.


[NL] 
De komst van Telraam naar Laken werd al in de herfst van 2020 aangekondigd, maar door COVID liep de opstart van dit netwerk vertraging op. Nu worden de Telraam tellingen binnen het Lakense netwerk nog voor de zomer 2021 opgestart, en ook jij kan er nog bij zijn.

Voor het telnetwerk in Laken, het tweede Brusselse telnetwerk, worden 40 Telramen ingezet. De afgelopen maanden liepen er al tientallen kandidaturen uit Laken binnen. Maar we zoeken nog bijkomende kandidaten uit het projectgebied, schrijf je nu dus in om kans te maken op een Telraam. 

Binnen dit Lakense netwerk zoeken Beweging.net en Brede School Laken samen met de stad Brussel in totaal 40 Lakense bewoners om deel te nemen. Deze burgers ontvangen een Telraam, waarmee ze verkeerstellingen kunnen uitvoeren, dankzij een specifieke sensor die thuis aan hun raam bevestigen. Deze sensoren worden gefinancierd door het Brussels Gewest en de stad Brussel. De inwoners moeten dus niets betalen. 

De specifieke projectzone situeert zich in laag-Laken. Een zone in volle transitie met verschillende stedelijke functies die er samenvloeien. En met een bijzondere aanwezigheid van talrijke scholen en mobiliteitsuitdagingen in deze zone. Zie kaart hieronder voor projectgebied

Verkeerstellingen zijn de essentiële basis van het mobiliteitsbeleid. Multimodale verkeerstellingen, die auto’s, zwaar verkeer, maar ook fietsers en voetgangers kunnen registreren, vormen de basis van elke mobiliteitsstudie. Beweging.net, de Brede school en buurtorganisaties willen een aangepast verkeer voor deze wijken. Samen met de Lakenaars wil de stad de verkeerstellingen van Telraam analyseren en nadien gebruiken voor mogelijke mobiliteitsverbeteringen. 

Ben je benieuwd om de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer in jouw wijk of straat te kennen? Wens je deel te nemen van het Telraamnetwerk in Laken? Schrijf je hieronder in vóór 20 juni. En zet alvast in de agenda dat de workshop op dinsdagavond 22 juni om 19u30 zal plaatsvinden. 


[FR] 

L'arrivée de Telraam à Laeken était déjà annoncée à l'automne 2020, mais à cause de COVID, le démarrage de ce réseau a été retardé. Désormais, les comptages Telraam à Laeken seront mis en service avant l'été 2021, et vous pouvez encore y participer.

Pour le réseau de comptage à Laeken, le deuxième réseau de comptage de Bruxellois, 40 Telraam seront déployés. Au cours des derniers mois, nous avons reçu des dizaines de candidatures de Laeken. Mais nous recherchons encore des candidats supplémentaires dans la zone du projet, alors enregistrez- vous maintenant pour pouvoir participer avec Telraam.

Au sein de ce réseau de Laeken, Beweging.net et Brede School Laken, ainsi que la ville de Bruxelles, recherchons un total de 40 habitants de Laeken. Vous recevrez un Telraam, avec lequel vous pourrez réaliser des comptages de la circulation, à l’aide d’un compteur fixé à la fenêtre. Votre Telraamest financé par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles. Vous ne devez donc rien payer

La zone de projet spécifique se situe à bas-Laeken. Une zone en pleine transition avec différentes fonctions urbaines se rencontrent. Avec une présence importante de nombreuses écoles etdes défis au niveau de la mobilité dans et autour de cette zone. Nous recherchons en particulier des candidates des rues à Laeken qui se situent dans cette zone.

Les comptages de circulation sont la base essentielle de la politique de mobilité. Des comptages multimodales, enregistrant les voitures, les véhicules lourds, ainsi que les cyclistes et les piétons, constituent la base de toute étude de mobilité. Beweging.net, les écoles de Laeken et les organisations du quartier préconisent un trafic adapté à ces quartiers. Avec ses habitants, la ville de Laeken veut analyser les comptages de trafic de Telraam et les utiliser ensuite pour d'éventuelles améliorations de la mobilité.

Vous êtes curieux de connaître la quantité et la vitesse du trafic dans votre quartier ou votre rue ? Vous souhaitez faire partie du réseau Telraam a Laeken? Enregistrez- vous ici avant le 13 juin.  Et veuillez noter que l'atelier aura lieu le mardi soir 22 juin à 19h30.